به حق باران

الهی!

به حق قطره قطره بارانت که بر ما میبارانی که صدایش نوزاشگر روح و خودش

جلا بخش خاک و  و زندگی بخش نبات و حیوان است  ببخش و بشور  زنگ

دلمان را تا رها شویم از قفس  تنگ گناه و پرنده طهارت در وجودمان پرواز کند

تا رسیدن به تو.........

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
محک دل

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمین[گل]